Bij de Begroting 2011

Algemene Beschouwingen bij de Begroting voor 2011

De Kaderbrief komt meestal nog voor de zomer maar dit jaar is - door coalitiebesprekingen in het voorjaar van 2010 - de kaderbrief pas later verschenen en zijn deze Beschouwingen gegeven zowel in reactie op de Kaderbrief als op de Begroting voor 2011.

Inleiding

Het afgelopen jaar vond er in ons land een politieke aardverschuiving plaats. De PVV kreeg een ongekend grote aanhang. Enerzijds lijkt intolerantie verder toe te nemen, anderzijds dreigt de vrijheid van meningsuiting boven proportionele vormen aan te nemen, zo langzamerhand mag alles gezegd worden. Het kwetsen van een ander lijkt een grondrecht te worden. Er is een groeiende aandacht voor rechten van de individuele burger, maar de keerzijde van de medaille is dat burgerzin en verantwoordelijkheidsbesef uitgehold dreigen te worden. Respect voor elkaars mening, vrijheid van godsdienst en omzien naar de zwakkeren in onze samenleving is nogal wat anders dan ‘ieder’ voor zich en het ‘eigenbelang’ voorop. Dit alles heeft ook zijn weerslag op de jeugd, want respect moet je nog altijd leren.

Christelijk sociaal

Een belangrijk fundament van onze christelijk-sociale politiek is dan ook oog hebben voor diegenen die niet of onvoldoende in staat zijn hun belangen te verwoorden. Kwetsbare groepen en komende generaties zijn hiervan belangrijke voorbeelden. 

Maar ook de bescherming van natuur en allerlei ecosystemen vinden wij van groot belang. Een eerlijke verdeling van middelen binnen en tussen generaties en het tegengaan van overconsumptie (een te grote ‘footprint’) zijn noodzakelijke voorwaarden om deze wereld voor iedereen leefbaar te maken en te houden. Zuinig omgaan met de nog schaarse ruimte is daar ook een voorbeeld van: zijn nieuwe woonwijken wel nodig gelet op de verwachte demografische ontwikkelingen? Dus verder kijken dan je consumptieneus lang is. Dat daarvan nog lang niet iedereen doordrongen is, blijkt nog maar eens uit de recente verruiming van het aantal koopzondagen: winkeliers mogen nu het hele jaar rond zeven dagen per week open. Vrijheid voor de een is beperking voor de ander.

Nieuwe Raad

De stand van zaken waaronder dit jaar de algemene beschouwingen zijn geschreven wijkt nogal af van voorgaande jaren. Deze beschouwingen vinden op de tijdslijn plaats tussen enerzijds een eerder dit jaar geschreven beleidsarm coalitieakkoord en anderzijds de nog komende discussies over de ingrijpende en noodzakelijke bezuinigingen.

Daarnaast is er voor het eerst sprake van een minderheidscoalitie (NE, VVD-D66 en CDA samen 8 zetels ten opzichte van 17 raadszetels) zonder gedoogsteun, waardoor de verhoudingen in de raad per definitie anders zijn dan ze voorheen zijn geweest.

Voor onze fractie is er dus nog een derde verschil: wij hebben besloten geen onderdeel meer uit te maken van de coalitie en maken nu deel uit van de oppositie.

Wat betekent onze nieuwe plek in de raad? Wij nemen de gelegenheid om alle voorstellen en initiatieven ook nu weer met een positieve grondhouding te beoordelen. We zullen ze beoordelen op onze eigen uitgangspunten die te lezen zijn in ons verkiezingsprogramma.

Voor het nieuwe beleid genoemd in de kaderbrief is ons uitgangspunt de inhoudelijke discussie te voeren op het moment dat hiervoor concrete en goed onderbouwde voorstellen worden gedaan. Nu is niet het moment om allerlei kredieten te voteren. Dit hebben we bij het aantreden van het college, waarbij wij de benoeming van nieuwe wethouders mogelijk maakten, duidelijk verwoord. Wel willen we het college meegeven wat over een aantal zaken onze denkrichting is.

Bestuur en Organisatie

Het stoort ons dat een gemeente -die zichzelf als regiegemeente presenteert- zoveel geld uitgeeft aan externe deskundigen die beleid moeten helpen formuleren. Het formuleren en uitwerken van beleid (en vervolgens initiëren en monitoren van de implementatie hiervan) is naar onze mening hét bestaansrecht van ambtenaren in een regiegemeente. De kosten van al die onderzoeken trekken inmiddels een zodanig zware wissel op de financiën dat er volgens ons daarna gewoonweg veel minder geld beschikbaar is voor implementatie en uitvoering van de beleidstaken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Wij zouden graag een beter inzicht willen hebben in de taken en zaken waarmee het ambtelijk apparaat bezig is, temeer omdat onlangs nog een fors bedrag beschikbaar is gesteld voor de organisatieontwikkeling. Ook is het goed om daarbij te onderzoeken welke deskundigheid er wel of niet in huis is. Om hierover een objectief beeld te verkrijgen zullen we ditmaal echt een onderzoek van externen nodig hebben ( dekking: uit de pot organisatieontwikkeling).

Samenlevingszaken

Zonder inhoudelijk op het voorbeeld in te gaan, het volgende: de subsidieaanvraag voor de Bonte Veer bedraagt € 130.000, een maatschappelijk nut dat voor iedereen helder is, het schrijven van een economische beleidsnotitie € 135.000. Onze fractie ontkent niet dat zo’n nota er moet komen, maar we denken dat het bedrag drastisch omlaag moet. 135.000 Euro’s staat gelijk aan 2 fts’s.

Het alcoholmatigingsbeleid in West-Friesland willen we van harte blijven ondersteunen. Het is er onze fractie alles aangelegen dat het regioakkoord ook de komende jaren van kracht blijft, we hopen dat er na dit jaar nog steeds geconcludeerd kan worden: minder drank, minder geweld en kans op meer hersenen.

Wij vinden wijkgericht werken belangrijk. Het initiatief “College de wijk in” verdient herhaling, nog beter zou zijn “Raad en College de wijk in”.

Het stemt ons tevreden dat het WMO loket in de top tien van Nederland staat.

Alle inzet op het gebied van handhaving is belangrijk. Een handhaving- beleidsplan van € 45.000 is wat ons betreft inwisselbaar tegen de inzet van extra BOA’s. Wat wij willen bereiken door handhaving is toch niet zo moeilijk te omschrijven? Gewoon doen!

Grondgebiedszaken

De openbare buitenruimte in de binnenstad wordt aangepakt, bruggen, walkanten, straten. In de buitenstad is op dit gebied nog een hele slag te maken: de gaten vallen letterlijk in sommige bruggen en het schilderwerk is al lange tijd niet goed onderhouden.

Dat het onderdeel verkeer van portefeuillehouder gewisseld is stemt ons maar weer eens hoopvol ten aanzien van de toegezegde lengtebeperking van vrachtwagens voor de binnenstad. Terwijl u nota bene plannen maakt voor nieuw beleid is dit toch wel een heel oude toezegging!

Tot slot

In alle plannen die er liggen laat onze fractie zich leiden door een aantal steekwoorden: sociaal, duurzaam, toekomstgericht en geld alleen maakt ongelukkig. Onze paraplu over deze woorden laat zich zo samenvatten: ”heb u naaste net zo lief als uzelf”, oude woorden, van levensbelang!

Onze welgemeende dank is er voor de ambtenaren die we altijd bereid vonden onze vragen te beantwoorden.

Tot slot wil ik in deze beschouwingen het woord te richten tot allen die met hart en ziel bezig zijn geweest om aan Enkhuizen nu net dat bijzondere te geven. Ik denk aan alle vrijwilligers, mantelzorgers, maar in het bijzonder ook aan de inzet van de brandweer. Vorige week maandag was ik getuige van een grote oefening in Overvest, pet af.

Leden van het college en leden van de Raad van Enkhuizen onze fractie wenst u ook voor het jaar 2011 Gods zegen over uw werk.

 

 

Fractie ChristenUnie-SGP

 

Bekijk ook: