Enkele woorden bij de Begroting voor 2022

stadhuis.jpg22-11-2021 20:05 22-11-2021 20:05

Nu vandaag ligt de Begroting voor 2022 op tafel in de raad, een vooruitblik op de begroting voor het komende jaar. Daarbij geven alle fracties een reactie hierop, onderstaande de bijdrage van ChristenUnie-SGP.

Hoewel er veel onzekerheden zijn aangaande de algemene uitkering en incidentele bijdragen is er getracht tot een redelijk programma voor te stellen. Hoewel we ten volle verantwoordelijk zijn voor de inkomsten en uitgaven in onze gemeente zien we een vaste trend ontstaan van allerhande overgehevelde taken. De daarmee gemoeide uitgaven maakt het komen tot een sluitende begroting en vrije ruimte voor nieuw beleid behoorlijk moeilijk.

Verbazend is te zien dat bijvoorbeeld transitie jeugdzorg als uitgangspunt had. De gemeente kennen de cliënten beter, mogelijk betere begeleiden, kan opgevangen worden in vertrouwde omgeving, plaatselijke zorgaanbieders kunnen korte lijnen hebben met de gemeentes want dat is voor ons ver van onze bed... En dat klinkt ook heel logisch al ziet het er in de praktijk helaas totaal anders uit.... wat ze dan wel weer heel goed kunnen is bij herijking structureel korten op de algemene uitkering. We kennen de omvang en problematiek niet maar hoeveel dat mag kosten blijkbaar wel. Bijzondere gang van zaken. Zo zijn er tal van regelingen die we terugzien waarbij de eis om te handelen er is, maar om het de bekostigen is aan ons als gemeente.

Hoewel de begroting aardig overeenkomt met 2020 enkel dat er nu geen 4 miljoen bezuiniging aan te grondslag ligt en dat stemt ons goed. Een gezond financiëel huishoudboek is voor de ChristenUnie-SGP een belangrijk gegeven. Het door de raad verworpen plan IKC met de daarbij behorende hoogopgelopen onkosten betreuren we ten zeerste.

Hoewel een onzekere wereld mogen we opmerken dat we nog steeds in een welvarend land leven. Toch wens ik de woorden te citeren van de apostel Petrus. Wees nuchter en waakt. Hoewel deze woorden geschreven zijn in het licht van de tegenpartij van het geloof in God zijn ze ook van praktische aard. Wees nuchter en waakt. Let op. Gebruik het verstand, zoekende naar het juiste perspectief. En waakt. Wakker zijn. Wees alert. Merk op wat er gaande is. Luister en leer van elkaar. Om hier verder op door te gaan behoort tot de algemene beschouwingen maar er zijn zeer veel onderwerpen wat ons passeert en waar doen we goed aan. En hoeveel keus is er?

Het gedeelte eerder in deze tekst luidt: Wend al uw bekommernissen op Hem, Hij zorgt voor u. Bekommernissen, niet alleen problemen maar ook piekeren, onzekerheden voor de toekomst. Alles wat u bezighoud. Collega raadsleden, College, Ambtenaren, en inwoners. Dat wensen we u vanaf deze plaats toe.

Allen Gods zegen.

Motie ingediend bij deze beschouwingen:

Begroting op de agenda

« Terug