Financiële beschouwingen bij de programmabegroting 2014

verkijkendinsdag 05 november 2013 22:25

De begroting bevestigt wat onze fractie bij de besluitvorming in de afgelopen periode steeds weer heeft genoemd: onze gemeente wordt in toenemende mate ingekapseld. Door minder speelruimte in landelijke regelgeving, door minder lokale speelruimte vanwege regionale beleidsafstemming, door verplichte regionalisering van uitvoeringsdiensten en door de ambtelijke fusie met de buurgemeenten. .....

Lees de volledige versie van onze Beschouwingen hier

Veel beweging op de vierkante millimeter

Een terugblik op de besluitvorming rondom de begroting in de afgelopen jaren laat zien dat er in de raadsvergaderingen veel stof is opgewaaid, maar dat de feitelijke effecten op beleid en uitvoering gering zijn. Dat was al zo onder het vorige college, en is een bewuste keuze in het huidige coalitie-akkoord. .. ....

Op de drempel van de grootste uitbreiding van verantwoordelijkheden ooit

Er staan ingrijpende zaken voor de deur: jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en zorg voor participatie worden over een klein jaar overgeheveld naar de gemeenten. Ze worden vergezeld door een kadootje: enorme kortingen op beschikbare budgetten. Ingeboekt als bezuiniging op rijksniveau, aangeboden als ongewis avontuur aan gemeenten....

Reflectie op de grote stromen nodig

En de komende decentralisaties zijn niet de enige uitdaging. Het betaalbaar houden van sociale voorzieningen en het bieden van ondersteuning aan kwetsbare personen en gezinnen wordt een steeds grotere uitdaging. . .....

Onderhoud van kapitaalgoederen en de openbare buitenruimte is op z’n minst ook een uitdaging te noemen. Het vorige college maakte in de programmabegroting 2013 al duidelijk dat de geldpot hiervoor eind 2017 leeg zou zijn. De ombuigingsmaatregelen die door het huidige college zijn genomen geven iets meer lucht op dit vlak, maar in 2019 of 2020 lijkt de pot voor groot onderhoud toch echt leeg.......

En dan is er nog de komende vervanging van vele bruggen in met name de wijken die vanaf jaren vijftig van de vorige eeuw zijn gebouwd. De signalen hierover in de raadsstukken worden luider maar de financiële effecten hiervan zijn nog niet verwerkt in het meerjarenperspectief.

Met sociale voorzieningen en de openbare buitenruimte is veel geld gemoeid, volgens de begroting 2014 bijna 38% van de uitgaven. Een grondige en ingrijpende heroriëntatie is volgens ons nodig. Ook de subsidies die binnen uiteenlopende beleidsprogramma’s worden verstrekt maken wat ons betreft onderdeel uit van een heroriëntatie. Een heroriëntatie met ongewisse uitkomsten: gelet op de huidige versnippering van de macht in de raad zal dat geen gemakkelijke opgave worden. Want 10 fracties op 17 raadszetels zou je weliswaar als een “feest van democratie” kunnen betitelen, het is wel verdraaid lastig om ingrijpende keuzes te maken met die versnippering.

ChristenUnie-SGP zal haar inzet in deze discussie duidelijk maken in haar verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Lees de volledige versie van onze Beschouwingen hier

« Terug