Beleidsplan schuldhulpverlening in Enkhuizen

portemdinsdag 28 mei 2013 22:42

Wij stemmen in met dit plan voor integrale schuldhulpverlening. Het plan verwoordt in belangrijke mate de standpunten van ChristenUnie en SGP landelijk: eigen verantwoordelijkheid van de burger voorop, gebruik maken van vrijwilligers en leveren van maatwerk. Maar ook het feit dat er oog is voor omstandigheden bij recidivisten. Niet per definitie “eigen schuld, dikke bult”, maar bekijken van geval tot geval. Ook de extra aandacht voor situaties waarbij kinderen betrokken zijn spreekt ons aan. Net als de keuze om in bepaalde situaties NIET te helpen...

Hulp moet er zijn voor degenen die het echt nodig hebben, uit de problemen willen komen en zich daarvoor willen inzetten. Pappen en nathouden in situaties waarin mensen wel kunnen, maar niet willen, hoeft van ons niet.  

Daarnaast hebben we geconstateerd dat de uitgangspunten zoals geformuleerd in de in november 2012 vastgestelde kadernotitie adequaat zijn uitgewerkt in de nu voorliggende beleidsnota. Met die kadernotitie hebben we in november ingestemd, het zal dan ook niet verbazen dat we dan nu ook met het beleidsplan kunnen instemmen.

We hebben nog een paar vragen aan de wethouder:
1) Het wordt ons uit het beleidsplan niet geheel duidelijk of bij recidivisten specifiek wordt gekeken naar de redenen waarom een recidivist een vorige keer is afgehaakt. Dat lijkt ons toch wel essentiële informatie om de regelbaarheid van de schuldenaar in te kunnen schatten. Graag een reactie hierop.
2) Heeft u kerkelijke initiatieven zoals Schuldhulpmaatje, die een goede rol zouden kunnen vervullen bij preventie en nazorg, voldoende op het netvlies?


3) In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van het aantal trajecten dat door PLAN groep is uitgevoerd voor de West-Friese gemeenten. Hieruit blijkt dat er voor Enkhuizen over 2011 alleen maar bekend hoeveel intakes er zijn geweest en hoeveel is betaald aan PLAN groep. Geen informatie is bekend over het soort en aantal trajecten en wat de uitkomsten zijn geweest. Betekent dit dat er geen inzicht was in de effectiviteit van het beleid en daarmee van de besteding van de gelden?
4) De regietaak en coördinerende rol voor de gemeente die wordt voorgesteld in het beleidsplan lijkt een andersoortige rol te vragen van de gemeente en haar medewerkers. Bent u hierop voorbereid?

Arno Noorman

« Terug