Beschouwingen bij de Kadernota; vooruitblik naar 2013

verkijkendinsdag 12 juni 2012 23:00

In mijn bijdrage voor deze raadsvergadering wil ik graag een paar zaken uit onze beschouwingen nog eens benadrukken. Onze fractie wil eerder extra bezuinigen op bestaand beleid in plaats van belastingen verhogen. En denk eens over minder wethouders of kleinere raad na 2014, voor ons een denkrichting. Ook wil ik een onderwerp dat niet in onze beschouwingen staat, nog even aanstippen. Eerst een paar zaken uit de kadernota...

Complete versie van de Algemene Beschouwingen bij de Kadernota 2013

Dat voor ons de zorg voor kwetsbare mensen en mensen die het niet meer op eigen kracht redden centraal staat, moge bekend zijn. Dat is het hart van christelijk-sociale politiek en hoef ik volgens mij niet verder toe te lichten.

Onze regio was een voortrekker in het terugdringen van alcoholgebruik onder de jeugd. Wij zijn blij om te constateren dat het besef nu ook bij andere politieke partijen in Den Haag is doorgedrongen dat de leeftijd waarop alcohol mag worden verkocht verhoogd zou moeten worden naar 18 jaar. Een hernieuwd offensief tegen overmatig alcoholgebruik mag wat ons betreft prominent op de samenwerkingskalender, niet alleen in SED-verband maar voor heel West-Friesland. Want we hebben een mooie start gemaakt, de klus is wat ons betreft nog lang niet af.

Als je naar de kadernota kijkt, zie je dat het college voorstelt om bijna 1,2 miljoen euro uit de algemene reserve te halen. Wij zeggen: niet doen, de algemene reserve op die manier inzetten. Het is inderdaad een manier van dekken van je uitgaven, maar we hollen de boel financieel op die manier wel erg snel uit. En het is niet alleen maar nieuw beleid dat uit de reserve wordt gehaald.

We hebben die algemene reserve hard nodig om tegenvallers op te vangen die er ongetwijfeld gaan komen in de taken die de rijksoverheid gaat decentraliseren naar de gemeenten. Want in onze risicoreserve hebben we hiermee nog geen rekening gehouden. Voorzichtig dus met die reserve, we hebben ‘m nog hard nodig.

De onderhoudsvoorzieningen baren ons zorgen. Ik hoop later dit jaar te horen dat de voorziening toereikend is en dat het onderhoud op schema ligt, maar ik heb er nu een onbestemd gevoel over. Dat wordt gevoed door de snelle achteruitgang van de voorzieningen vorig jaar, de aanvraag van extra gelden voor de kademuur bij de Drom maar bovenal door de recente raadsbrief over de bruggen. Misschien een beetje flauw om nu te noemen dat we het zelf in de beschouwingen van 2012 ook al hebben genoemd, de wegrottende bruggen in de buitenstad. Maar het was wel zo. Ik hoop op positieve berichten later dit jaar over de voorzieningen.

Een onderwerp dat al vaker hebben genoemd is de noodzaak van inzicht in lange termijnontwikkelingen en risico's. Hartstikke belangrijk als je niet zoveel vet op de ribben hebt als onze gemeente. Inzicht in de grote toekomstige lijnen heb ik liever dan een uitermate gedetailleerde voor- en najaarsnota. Maar ook inzicht in openeinderegelingen in de Wmo. Flinke financiele risico's waarvan ik niet weet of we erop zijn voorbereid. Ja, we hebben een Wmo-reserve, maar ik weet niet of ie toereikend is. In december 2011 heeft de wethouder beloofd hiermee aan de slag te gaan, maar in deze kadernota vind ik er nog niets van terug.

Wij vinden dat burgers al behoorlijk geraakt worden door de ombuigingen door de rijksoverheid. Vorig jaar is afgesproken dat de belastingen ook deels omhoog moeten om het huishoudboekje rond te krijgen. Daar stonden en staan we achter. Met name omdat bepaalde belastingen niet kostendekkend zijn. Belastingen mogen kostendekkend zijn. Mensen moeten weten dat het geld kost om bijvoorbeeld straten schoon te houden, afvalwater en overig afval af te voeren. En een verhoging van de ozb om de kosteninflatie te dekken is ook oke.
Maar dan moet het wel een beetje ophouden. Kom je dan nog tekort, dan moet je niet nog verder verhogen maar meer naar de uitgavenkant gaan kijken. Ofwel, snijden in bestaand beleid. Dat betekent minder subsidies. Vervelend, maar dat hoort ook bij bezuinigen. Als je er voor kiest om de belastingen niet te verhogen, betekent dat dus automatisch minder uitgeven. Daarom zijn we er ook niet voor om de aanvullende bezuinigingstaakstelling voor een deel te regelen met belastingverhogingen. Onze voorkeur gaat uit naar extra bezuinigen op bestaand beleid.

Maar dan is het wel van belang dat je eigen huishouding, dus de gemeentelijke en bestuurlijke organisatie, zo slank mogelijk is. En wij vinden dat je in een beleidsarme periode, waarbij steeds meer in samenwerking met anderen wordt gedaan en de eigen stempel daardoor dus kleiner wordt, ook in de spiegel moet durven kijken: denk eens na over minder wethouders en wellicht ook een kleinere raad. Ik weet niet of het mogelijk is, maar het is voor ons zeker een denkrichting voor na de verkiezingen in 2014.

Voor het efficienter maken van processen wordt 300.000 euro gevraagd. Veel geld, maar niet als het een veelvoud daarvan gaat opleveren. En dat inzicht ontbreekt. Ik weet niet wat er met dit geld wordt gedaan en vooral, hoe wordt vastgesteld en bewaakt dat het inderdaad die veelvoud gaat opleveren. En door dat gebrek aan inzicht, sta ik niet te juichen bij deze uitgave.

Als laatste een opmerking die niet in onze beschouwingen staat.

Wij hebben de benoeming van de wethouders medio 2010 gesteund en zodoende de minderheidscoalitie mede mogelijk gemaakt. Die keuze was een bewuste. Wij dachten en verwachtten dat een minderheidscoalitie een inhoudelijke discussie over politieke onderwerpen zou aanzwengelen. Je moet immers wel, want anders haal je geen meerderheid voor je voorstellen. De wethouders hebben dat ook gezegd: actief aan de slag om meerderheden te halen. Dat onderhandelen voor meerderheden gebeurt ook wel, maar niet door degenen van wie wij het hadden verwacht. Het initiatief daartoe ligt wat mij betreft teveel bij de raadsleden. Die actieve rol van wethouders hoort volgens ons ook bij besturen met een minderheidscoalitie.

Afsluitend. Wij hebben afgelopen jaar plezierig mogen werken met het college en het ambtelijk apparaat. Ik hoop dat ook zij dat zo hebben mogen beleven. Ik wil ieder daar hartelijk voor danken en als het aan ons ligt, is dat voor de toekomst zeker weer het geval.

Arno Noorman« Terug